China

https://weibo.com/u/3916738800

Yin Lang Live house (音浪Live house)

Live house in Changchun, China.